Mandarin Chinese Tone Pair Drills

Pinyin Charts

Use the following charts with the method previously described. This page is also available in Chinese characters. The downloadable version includes English translations.

Note: On slower connections, Flash files may take a minute to completely download. Even after downloading completely, the initial few playbacks may be choppy.

One-Character Adjectives

Tone Adjectives
1
xin, hei, gan, qing, suan
2
mang, chang, qiang, hong, you
3
hao, xiao, zao, wan, mei, leng, duan
4
da, gui, kuai, man, huai, re, e

Two-Character Adjectives

Tone Adjectives
1, 1
shang xin, zao gao
1, 2
tu ran
1, 3
wei xian, xin ku
1, 4
gao xing, fang bian, an jing
1, 0
cong ming, shu fu, qing chu
2, 1
nian qing, nan ting, nan shuo
2, 2
liu xing, wu liao
2, 3
nan dong, ming xian
2, 4
bu cuo, rong yi, he shi
2, 0
pian yi, ma fan
3, 1
hao chi, hao ting, jin zhang
3, 2
you ming, hao wan, jiao hua
3, 3
hao dong, bao shou
3, 4
hao kan, ke ai, man yi
3, 0
nuan he (nuan huo)
4, 1
yong gong, zi si
4, 2
te bie, hao qi, re qing
4, 3
xing gan
4, 4
zhong yao, kuai le
4, 0
piao liang, li hai, ke qi

One-Character Modifiers

Tone Modifiers
1
zhen
2
man, (bu),* (hen),* (ting),*
3
hen, ting
4
bu, tai

* 不 (bu) becomes second tone when it precedes a fourth tone. 很 (hen) and 挺 (ting) both become second tone when they precede a third tone. See Mandarin Tone Changes for complete information.

Two-Character Modifiers

Tone Modifier Tone Modifier
1, 2
fei chang
3, 4
bi jiao
2, 4
bu tai
4, 2
te bie

Pronouns

Tone Singular Pronouns Tone Plural Pronouns
1
ta
1, 0
ta men
3
wo, ni
3, 0
wo men, ni men

NOTE: John’s more recent efforts at pronunciation practice are available on the AllSet Learning Store. Check it out!

Pages: 1 2 3 4 5