Alcohol Vocabulary

Traditional classroom study has its advantages, but there’s still great fun to be had in bars, and you can also learn a lot of Chinese there. Here is some vocabulary for mostly Western alcohol to help you out in bars and other drinking situations. You should have no trouble at all picking up the vocabulary for Chinese alcohol from Chinese friends.

All vocabulary is listed together, alphabetically. The largest categories of alcohol are in all caps. Other general types of alcohol are in bold. Beer names are colored brown for convenience.

English Chinese Pinyin
Absolut 瑞典伏特加 ruì diǎn fú tè jiā
Angel’s Kiss 天使之吻 tiān shǐ zhī wěn
Asahi 朝日 zhāo rì
B-52 轰炸机 hōng zhà jī
Bacardi 白家得 bái jiā dé
Bailey’s 百利甜酒 bǎi lì tián jiǔ
Beck’s 贝克 bèi kè
Beefeater’s 必发达金 bì fā dá jīn
BEER 啤酒 pí jiǔ
Black Russian 黑色俄罗斯 hēi sè é luó sī
Bloody Mary 血腥玛丽 xuè xīng mǎ lì
Bourbon 波本 bō běn
Brandy 白兰地 bái lán dì
Budweiser 百威 bǎi wēi
Bud Ice 百威冰啤 bǎi wēi bīng pí
Canadian Club 加拿大俱乐部 jiā ná dà jù lè bù
Captain Morgan’s 摩根船长 mó gēn chuán zhǎng
Carlsberg 嘉士伯 jiā shì bó
Champagne 香槟酒 xiāng bīn jiǔ
Chivas Regal 芝华士 zhī huá shì
Cocktail 鸡尾酒 jī wěi jiǔ
Cognac 干邑白兰地 gān yì bái lán dì
Corona 科罗娜 kē luó nà
Cutty Sark 顺风威士忌 shùn fēng wēi shì jì
Daiquiri 黛克瑞 dài kè ruì
Draught beer 生啤,扎啤 shēng pí, zhā pí
Finlandia 芬兰伏特加 fēn lán fú tè jiā
Gin 金酒 jīn jiǔ
Gin and tonic 金汤力 jīn tāng lì
Gordon’s 哥顿金 gē dùn jīn
Grant’s 格兰金 gé lán jīn
Guinness 健力士 jiàn lì shì
Heineken 喜力 xǐ lì
J&B 珍宝 zhēn bǎo
Jack Daniels 杰克丹尼 jié kè dān ní
Jameson 占美臣 zhàn měi chén
Jim Beam 占边 zhàn biān
Johnny Walker Red 红方 hóng fāng
Johnny Walker Black 黑方 hēi fāng
Jose Cuervo 银快活 yín kuài huo
Kahlua (甘露) 咖啡甜酒 (gān lù)kā fēi tián jiǔ
Kamikaze 日本武士 rì běn wǔ shì
Kilkenny 奇健尼 qí jiàn ní
Kirin 麒麟 qí lín
LIQUOR 烈酒 liè jiǔ
Long Island Iced Tea 长岛冰茶 cháng dǎo bīng chá
Malibu 椰子酒 yē zi jiǔ
Manhattan 曼哈顿 màn hā dùn
Margarita 玛格丽特 mǎ gé lì tè
Martini Dry 辛辣马丁尼 xīn là mǎ dīng ní
Pabst Blue Ribbon 蓝带 lán dài
Pina Colada 椰林风光 yē lín fēng guāng
Red wine 红(葡萄)酒 hóng (pú tao) jiǔ
Remy Martin 人头马 rén tóu mǎ
Rum 朗姆酒 lǎng mǔ jiǔ
Rum and Coke 朗姆酒加可乐 lǎng mǔ jiā kě lè
Scotch 苏格兰威士忌 sū gé lán wēi shì jì
Screwdriver 螺丝刀 sī dāo
Sex on the Beach 性感沙滩 xìng gǎn shā tān
Smirnoff 皇冠 huáng guān
Snowball 雪球 xuě qiú
Steinlager 世好 shì hǎo
Stolichnaya 苏联红牌 sū lián hóng pái
Suntory 三得利 sān dé lì
Tequila 特基拉 tè jī lā
Tequila Sunrise 日升龙舌兰 rì shēng lóng shé lán
Tiger 虎牌 hǔ pái
Tsingtao 青岛 qīng dǎo
Vodka 伏特加 fú tè jiā
Vodka Red Bull 伏特加红牛 fú tè jiā jiā hóng niú
Whiskey 威士忌 wēi shì jì
Whiskey Sour 威士忌酸 wēi shì jì suān
White wine 白葡萄酒 bái pú tao jiǔ
WINE 葡萄酒 pú tao jiǔ

This page is dedicated to Greg, Carl, and Alf. For additional notes or to leave comments, click on this blog link.

CREDITS: This page was inspired by the book Urban Chinese. Much (but not all) of the vocabulary listed here can be found in that book. I recommend it to beginner students of Chinese.